Browsing Tag

ออทิสติก

4 สัญญาณเตือน “ออทิสติก”

วันออทิสติกโลก เน้นดึงพลังครอบครัวร่วมดูแล  ยอมรับ ทุ่มเท และสู้ไปด้วยกันกับเด็กออทิสติก  หากพบสัญญาณเตือน “ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง” ให้รีบพาเข้ารับการตรวจวินิจฉัย วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ…